Page 32 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 32

 e-POSTERS
 EP16.
 ΕΡΠΗΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠEΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
Αλίκη Λιάσκα, Δ. Μήτσιου, Σ. Σταμέλου, Κ. Ανδριανοπούλου, Δ. Παπαντωνίου
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
  Σκοπός: κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου μετά την επέμβαση καταρράκτη είναι δυνατόν να εμφανιστεί ερπητική κερατίτιδα, η οποία μπορεί να διαγνωστεί ως έλλειμμα επιθηλίου αποδιδόμενο στη μετεγχειρητική θεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και ειδική αντιμετώπιση συντελεί στην ταχύτερη αποκατάσταση του κερατοειδούς.
Ασθενείς-μέθοδος: σειρά οκτώ ασθενών που εμφάνισαν έλλειμμα επιθηλίου κερατοειδούς μετά από επέμβαση καταρράκτη. Το έλλειμμα επιθηλίου διαγνώστηκε κατά το μετεγχειρητικό έλεγχο της πρώτης εβδομάδας (5η-6η μετεγχειρητική ημέρα). Στη βιομικροσκόπηση εμφάνιζε τα χαρακτηριστικά δενδριτικού ερπητικού έλκους ομοίως και στη χρώση με φλουοροσκεϊνη. Οι 7/8 ασθενείς τέθηκαν σε από του στόματος θεραπεία με famciclovir ή valaciclovir μέχρι την επούλωση του έλκους και στη συνέχεια σε προληπτική αγωγή στο 1/3 της πλήρους δόσης για τη συνέχεια της μετεγχειρητικής περιόδου. Ένας ασθενής δεν παρουσίαζε σαφή εικόνα ερπητικής επιθηλιοπάθειας και αντιμετωπίστηκε με τροποποίηση (μείωση) της μετεγχειρητικής αγωγής με τοπική ενίσχυση της επούλωσης του επιθηλίου. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τοπικά αντιερπητικά σκευάσματα.
Αποτελέσματα: Στους επτά ασθενείς υπό αντιερπητική αγωγή υπήρξε πλήρης αποκατάσταση του έλκους σε επτά ημέρες χωρίς υποτροπή στη συνέχεια καθ ́ όλη τη μετεγχειρητική περίοδο. Ο ένας ασθενής με την αμφίβολη διάγνωση τέθηκε σε αντιερπητική αγωγή 20 ημέρες μετά λόγω επιμονής της επιθηλιοπάθειας και κατέληξε με νεφέλιο κερατοειδούς.
Συμπεράσματα: στο μετεγχειρητικό έλεγχο της πρώτης εβδομάδας είναι δυνατόν να διαγνωστεί (υποτροπή) ερπητικής επιθηλιοπάθειας. Η άμεση έναρξη της από του στόματος ειδικής αντιερπητικής θεραπευτικής αγωγής αποτρέπει την εμφάνιση απώτερων επιπλοκών ενώ επιτρέπει τη συνέχιση της μετεγχειρητικής αγωγής.
  EP17.
  ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΠΛΕΚΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ DMEK
Απόστολος Λαζαρίδης1, Bogdan Spiru1, Ελευθέριος Γιαλλούρος1, Walter Sekundo1, Frank Michael Schroeder1, Anke Messerschmidt-Roth1, Κωνσταντίνος Δρούτσας1,2
1 Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Philipps του Marburg, Γερμανία
2 Ά Οφθαλμολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα
  Σκοπός: Η αξιολόγηση των μεταβολών της ολικής διαθλαστικής δύναμης κερατοειδούς (TCRP) σε διάστημα 60 μηνών μετά από ανεπίπλεκτη μεταμόσχευση ενδοθηλίου κερατοειδούς (DMEK) και η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων με τις μεταβολές του παχυμετρικού προφίλ του κερατοειδούς (CTSP).
Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθηκαν 60 μάτια που υποβλήθηκαν σε DMEK χωρίς διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αξιολογήθηκαν η TCRF στις ζώνες 2, 4, 6 και 8mm και το CTSP στο κέντρο του κερατοειδούς (CCT) και στους δακτυλίους 2, 4, 6 και 8mm. Οι μετρήσεις έγιναν προεγχειρητικά και στους 3, 6, 12, 24 και 60 μήνες μετεγχειρητικά. Αποτελέσματα: Η TCRP παρουσίασε σε όλες τις ζώνες σημαντική μείωση (υπερμετρωπική εκτροπή) στους 3 μήνες (P<0,001), ακολουθούμενη από συνεχή και σημαντική αύξηση (μυωπική εκτροπή) στους 60 μήνες (P<0,001). Εως τον 6 μήνα παρατηρήθηκε μείωση του CTSP, ακολουθούμενη από συνεχή αύξηση εως τους 60 μήνες. Σημαντική θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της μείωσης του CCT και της μείωσης της TCRP στις ζώνες 2, 4, 6 και 8mm (προεγχειρητικές – τιμές 3 μηνών, P<0,001, r από 0,553 έως 0590). Βρέθηκε ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής του CCT και της αύξησης του TCRP στις ζώνες 2 και 4 mm μετά τους 3 μήνες (τιμές 60 μηνών – 3 μηνών· P≥ 0,351, r από 0,055 έως 0,132).
Συμπέρασμα: Η μελέτη μας ποσοτικοποίησε την υπερμετρωπική εκτροπή που παρατηρείται αμέσως μετά απο DMEK και έδειξε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της μείωσης του CCT και της μείωσης της TCRP. Η μυωπική εκτροπή που παρατηρείται μετά τον τρίτο μήνα συσχετίζεται με τη συνεχή αύξηση της TCRP.
  EP18.
  ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SCHEIMPFLUG
Αναστάσιος Σεπετής, Chris Schulz, Mohamed Oshallah, Ramez Borbara, Αριστείδης Κωνσταντόπουλος
Τμήμα Οφθαλμολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο
  Σκοπός: Προσδιορισμόs της επαναληψιμότητας των δεικτών εξέλιξης του κερατόκωνου, μεταξύ διαδοχικών επισκέψεων με τομογραφία scheimpflug και έλεγχος της αξιοπιστίας συστημάτων ταξινόμησης για τη σταδιοποίηση του.
Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη κερατοκωνικών που υποβλήθηκαν σε διαδοχικές τοπογραφίες κερατοειδούς (Pentacam®), σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο μεταξύ 2014-2020, με χρονική απόσταση μεταξύ των εξετάσεων (σαρώσεων) 1-14 ημέρες. Οι ασθενείς αποκλείστηκαν από την ανάλυση εάν είχαν κλινικά εξηγήσιμο λόγο για πιθανή αλλαγή μεταξύ των σαρώσεων και στους δύο οφθαλμούς. Μεταξύ των παραμέτρων που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνονται Kmax, κερατοειδικός αστιγματισμός (Cyl), πάχος κερατοειδούς τόσο στην κορυφή (CTapex) όσο και στο λεπτότερο σημείο (CTmin) του κώνου, μέσες τιμές πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας (Kmean). Το τυπικό σφάλμα μέτρησης χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ελάχιστης ανιχνεύσιμης μεταβολής (ΕΑΜ).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 45 ασθενείς, μέσης ηλικία 30 ετών (68,9% άρρενες). Ο μέσος χρόνος μεταξύ των σαρώσεων ήταν 13 ημέρες. Η ΕΑΜ βρέθηκε να είναι 24,66 μm στο CTapex και 28,92 μm στο CTmin, 2,68 διόπτρες στο Cyl, 2,99 Διόπτρες στο Kmax.
Συμπεράσματα: Σε όλες τις παραμέτρους, ο βαθμός απόκλισης βρέθηκε να είναι υψηλότερος από αυτόν που αναφέρεται σε άλλες μελέτες, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε διαφορές μεταξύ των πληθυσμών της κάθε μελέτης. Το υψηλότερο περιθώριο σφάλματος μέτρησης αντιπροσωπεύει πιθανότατα την πρόσθετη απόκλιση που εισάγεται από την ημερήσια διακύμανση και την καθημερινή κλινική πράξη. Οι κλινικές αποφάσεις που αφορούν στις αλλαγές των παραπάνω μετρήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ημερήσιο βαθμό απόκλισης.
 32 • 36th HSIOIRS

   30   31   32   33   34