Page 34 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 34

 e-POSTERS
   EP22.
   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΗΕΩ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ PRISMA
Τουνακάκη Ουρανία, Μάλαμας Αγγελάκης, Δοξάνη Χρυσούλα, Στεφανίδης Ιωάννης, Ζιντζαρας Ηλίας Οφθαλμολογική Κλινική, Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Ελλάδα
   Σκοπός: Να αξιολογήσουμε την ποιότητα Αναφοράς των Μετα-αναλύσεων Τυχαιοποιημένων Κλινικών Μελετών για τη θεραπεία της νεοαγγειακής ΗΕΩ που δημοσιεύτηκαν από τον Απρίλιο του 2014 έως τον Μάιο του 2018 χρησιμοποιώντας τη δήλωση PRISMA.
Μέθοδος: Από 210 άρθρα που αναγνωρίστηκαν αρχικά, 12 μετα-αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν και βαθμολογήθηκαν. Η βαθμολόγηση κάθε μετα-ανάλυσης καθορίστηκε με βάση τη λίστα ελέγχου PRISMA , η οποία εμπεριέχει μια λίστα 27 θεμάτων. Επίσης μετρήθηκε η ποσοστιαία βαθμολόγηση των θεμάτων. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της βαθμολόγησης και των χαρακτηριστικών των μετα-αναλύσεων(SPSS 23.0). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson αναζητήθηκε για τη συσχέτιση της βαθμολόγησης με άλλες παραμέτρους, όπως ο συντελεστής απήχησης του περιοδικού δημοσίευσης. Τέλος, διενεργήθηκε ανάλυση πολυμεταβλητότητας.
Αποτελέσματα: Οι 3 Cochrane μετα-αναλύσεις παρουσιάζουν 27/27 PRISMA σκορ(100%). Η μέση βαθμολόγηση όπως προ είπαμε είναι 23,2(86,1%) ενώ αποκλείοντας τις Cochrane μετα-αναλύσεις αλλάζει σε 22/27(81,4%). Δεκαέξι θέματα αναφέρθηκαν 100%. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ όλων των 12 μετα-αναλύσεων και των 9 μη- Cochrane μετα-αναλύσεων στη μέση ποσοστιαία βαθμολόγηση των θεμάτων(Ρ=0,003). Επιβεβαιώθηκε θετικά ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ποσοστιαίας βαθμολόγησης για κάθε μετα-ανάλυση και του συντελεστή απήχησης του περιοδικού δημοσίευσης(Ρ=0,002). Για τη διενέργεια της ανάλυσης πολυμεταβλητότητας διαχωρίσαμε τις μετα-αναλύσεις με βαθμολογία ≤23/27 και τις μετα-αναλύσεις με βαθμολογία ≥24/27. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες, όταν στην ταυτόχρονη ανάλυση περικλείονται παράμετροι όπως ο αριθμός τον συγγραφέων, ο αριθμός μελετών, αριθμός ασθενών, η χρονολογία δημοσίευσης και ο συντελεστής απήχησης(Ρ=0,026).
Συμπεράσματα: Η ποιότητα Αναφοράς των οφθαλμολογικών μετα-αναλύσεων στη θεραπευτική αντιμετώπιση και την ασφάλεια της εξιδρωματικής Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας είναι γενικά ικανοποιητική. H παρατηρούμενη υπο-αναφορά σε ορισμένα θέματα(πρωτόκολλο, στρατηγική αναζήτησης, αξιολόγηση σφαλμάτων) αποκαλύπτει την επιτακτικότητα της συμμόρφωσης με τη δήλωση PRISMA.
    EP23.
   ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΦΗΜΙΔΗ, ΦΩΣ, ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ
Γεώργιος Ν. Μπαλανίκας1 MD, PHD, Δημήτρης Πειρουνίδης1 MD, PHD, Πέτρος Ρασογλου2 MD PHD, Καθ. Βασίλειος Καραμπατάκης3 MD, PHD, Καθ. Δημήτρης Χριστοδούλου4, MD, PHD
1 Α’ Οφθαλμολογική Κλινική, Νος. ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Ινστιτούτο ‘Ophthalmica’, Θεσσαλονίκη
3 Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.
4 Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο συμβολισμός στην τέχνη είναι ένα από τα στοιχεία της οπτικής αντίληψης στην οπτική λειτουργία κατά την παρατήρηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτή η τάση περιλαμβάνει τα θεμελιώδη στοιχεία της όρασης μας για την αισθητική και το φως, το χρώμα και τη φόρμα. Ο Κώστας Εφημίδης (γ. 1962) είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που εξέφρασε αυτά τα στοιχεία και προκάλεσε τον παρατηρητή των έργων του να τα εντοπίσει και να τα ερμηνεύσει. Χρησιμοποιήθηκαν έργα του και διερευνήθηκε πώς μπορούμε με την οπτική μας λειτουργία να τα αντιληφθούμε και να τα κατανοήσουμε.
ΘΕΜΑ: Η πλούσια έμπνευση στην τέχνη του Εφημίδη και η ευρεία χρήση όλων των παραμέτρων στη σύνθεση ενός έργου ή μιας σειράς παρόμοιας θεματικής ενότητας είναι πάντα παρούσες. Η αριστοτεχνική εφαρμογή των γνωστικών εικαστικών κανόνων παράγει έργα υψηλής τέχνης που ερμηνεύουν και εξαντλούν το υπό μελέτη αντικείμενο σε κάθε περίπτωση. Ο Κώστας Εφημίδης σε κάθε θεματική οντότητα αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης οπτικής αντίληψης που οδηγεί σε μια προκλητική απεικόνιση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο Κώστας Εφημίδης, σύγχρονος ζωγράφος και μεταμοντέρνος καλλιτέχνης, παρουσιάζει με τα έργα του τη γνωστική διαδρομή στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Ένας παρατηρητής-θεατής του έργου του, με ελάχιστη προσοχή, βρίσκει κανόνες της οπτικής αντίληψης στην τέχνη και επιβεβαιώνει την ύπαρξη και την καθολικότητα αυτών των παραμέτρων. Εξάλλου, ο καλλιτέχνης ξεκινώντας την εικαστική αναπαράσταση των ανθρώπων, των αντικειμένων και του περιβάλλοντος διεισδύει σε νοητικά άυλες εικόνες προσπαθώντας να μεταφράσει την εικόνα σε συναισθήματα και ψυχική ενέργεια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο Κώστας Εφημίδης με τους πίνακές του μας δείχνει πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συλλάβει το φως και τα αντικείμενα με άλλη μορφή από τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό το στοιχείο είναι η ψυχική αποδοχή που κάνει τη διαφορά από τη δική μας σκοπιά. Η συμβολική τέχνη του Εφημίδη αναδεικνύει αυτή τη διαφορετική πλευρά της συνηθισμένης ανθρώπινης θέασης με τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη δική του πραγματικότητα.
 34 • 36th HSIOIRS
   32   33   34   35   36