Page 37 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 37

 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
Σταυρούλα Αλμπανίδου1,4, Ελένη Γούναρη2, Δήμητρα Μόσχου1,5, Φώτιος Τοπούζης3, Γεώργιος Κολιάκος2, Ελίνα Παπακωνσταντίνου4, Βασίλειος Καραμπατάκης1
1 Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 Α’ Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4 Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σκοπός: Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.) χαρακτηρίζεται ήδη από τα αρχικά στάδια, από σημαντική αύξηση φλεγμονωδών παραγόντων, από διαταραχή της ακεραιότητας του αιματο-αμφιβληστροειδικού φραγμού και συνοδό διήθηση του ιστού από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος όπως μακροφάγα, αναδεικνύοντας την υποκείμενη φλεγμονώδη διαδικασία σε κομβικό παθογενετικό μηχανισμό της νόσου. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ευεργετική επίδραση των μεσεγχυματικών στρωματικών κυττάρων στο φλεγμονώδες περιβάλλον των οφθαλμών με Η.Ε.Ω. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση με κατάλληλες λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης όπως PubMed και Google Scholar από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Ιανουάριο του 2022.
Αποτελέσματα: Τα μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα όταν εκτίθενται σε φλεγμονώδες περιβάλλον παρουσιάζουν ισχυρή ανοσορυθμιστική δράση μέσω της απελευθέρωσης διάφορων παραγόντων όπως κυτοκινών, χημειοκινών και άλλων μεταβολιτών όπως η ινδολαμίνη της 2,3-διοξυγενάσης (IDO), η ιντερλευκίνη-6 και ο μεταμορφωτικός αυξητικός παράγοντας-β1, με κυριότερη την IDO. Επιπλέον, τα κύτταρα αυτά καταστέλλουν τον υπέρμετρο πολλαπλασιασμό των T- και Β- λεμφοκυττάρων καθώς και των φυσικών κυττάρων-φονέων ΝΚ και αναστέλλουν τη διαφοροποίηση των δενδριτικών κυττάρων. Ταυτόχρονα, προάγουν την παραγωγή των ρυθμιστικών μορφών των Τ-λεμφοκυττάρων. Η ενδοϋαλοειδική έγχυση κυττάρων προερχόμενων από το μυελό των οστών σε πειραματικό μοντέλο, φάνηκε να ελαττώνει σημαντικά την έκφραση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών όπως η ιντερλευκίνη-1α, η ιντερλευκίνη-6, η συνθετάση του νιτρικού οξειδίου, ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων-α και του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα ενώ οδηγεί σε μείωση της διήθησης του ιστού από τα μακροφάγα.
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν την ευεργετική επίδραση της εφαρμογής των μεσεγχυματικών στρωματικών κυττάρων στη ρύθμιση της υπέρμετρης φλεγμονώδους διαδικασίας που φαίνεται πως αποτελεί σημείο-κλειδί στην παθοφυσιολογία της νόσου και την χαρακτηρίζει ήδη από τα αρχικά της στάδια.
Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
EP30.
EP29.
Διαμαντής Αλμαλιώτης, Σταυρούλα Αλμπανίδου, Έλενη Π. Παπαδοπούλου, Β. Καραμπατάκης
Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σκοπός: Η ταχύτητα ανάγνωσης είναι από τις καλύτερες μεθόδους πρόγνωσης όσον αφορά την υποκειμενική αξιολόγηση της οπτικής ικανότητας των ασθενών, καθώς επίσης και την ποιότητα ζωής τους που σχετίζεται με την όραση. Οποιαδήποτε απώλεια όρασης που επηρεάζει την ικανότητα ανάγνωσης έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποσκοπεί να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά της επιδείνωσης στην ικανότητα ανάγνωσης σε διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.
Αποτελέσματα: Aσθενείς με διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις παρουσιάζουν μειωμένη ταχύτητα ανάγνωσης, σε σύγκριση με φυσιολογικούς. Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει τη σημασία των προτιμώμενων περιοχών του αμφιβληστροειδούς κατά την ανάγνωση και την προσαρμογή των ασθενών στις μεταβολές της οφθαλμολογικής βλάβης. Ασθενείς που εμφανίζουν ωχροπάθεια εμφανίζουν διάφορους τύπους σκοτώματος ή παραμόρφωσης. Όταν η κεντρική περιοχή του οπτικού πεδίου ενός αναγνώστη αποκρύπτεται, η ταχύτητα ανάγνωσης μειώνεται αισθητά. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν περιφερική όραση έχουν μειωμένη ταχύτητα ανάγνωσης, λόγω του μειωμένου ρυθμού μετάδοσης των πληροφοριών και οφείλεται στους χαρακτήρες που αναγνωρίζονται από τους οφθαλμούς κατά την κεντρική προσήλωση. Όσον αφορά το γλαύκωμα, φαίνεται ότι η απόδοση ανάγνωσης είναι καλύτερη στις σύντομες λέξεις, ενώ η δυσκολία αυξάνεται για τις λέξεις που βρίσκονται στο τέλος της σειράς. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μας σχετικά με τη χρήση ενός νέου ψηφιακού τεστ, το οποίο αξιολογεί την ταχύτητα ανάγνωσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών.
Συμπεράσματα: Η ανάγνωση είναι αναμφίβολα ζωτικής σημασίας στη σύγχρονη κοινωνία. Ασθενείς που πάσχουν από διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις και παρουσιάζουν μειωμένη ταχύτητα ανάγνωσης, είναι σημαντικό να εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρώιμη ανίχνευση μεταβολών, με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, για τον εντοπισμό αλλαγών στην αναγνωστική ικανότητα ως ενδεικτικό παράγοντα της οπτικής τους κατάστασης.
e-POSTERS
e-Posters• 37
   35   36   37   38   39