Page 38 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 38

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
  FP01.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΟΥΣ
MD Ιωάννης Γιάχος1, MD Κωνσταντίνος Αγγελίδης1, MD Σπυρίδων Δουμάζος1, MD, PhD Σωτηρία Παλιούρα2
1 Γ. Ν. Α. Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα 2 Athens Eye Care, Αθήνα, Ελλάδα
  Σκοπός: Ανασκόπηση και σύγκριση βιβλιογραφίας σχετικά με τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων του σκληροκερατοειδικού ορίου (ΜΒΣΟ) σε συνδυασμό με διαμπερή κερατοπλαστική (ΔΚ) που πραγματοποιήθηκε είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση προοπτικών και αναδρομικών μελετών και σειρών αναφοράς περιστατικών σχετικά με τα αποτελέσματα του ΜΒΣΟ με ΔΚ σύμφωνα με τις συστάσεις της Βιβλιοθήκης Cochrane και τις οδηγίες του PRISMA. Πρωταρχικά αποτελέσματα ήταν η σταθερότητα της οφθαλμικής επιφάνειας και η απόρριψη και/ή η αποτυχία του μοσχεύματος του κερατοειδούς.
Αποτελέσματα: Συνολικά 194 μάτια από 15 μελέτες συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα ταυτόχρονης επέμβασης και 481 μάτια από 34 μελέτες στην ομάδα διαδοχικών επεμβάσεων. Το ποσοστό σταθερής οφθαλμικής επιφάνειας ήταν 88% για διαδοχικές επεμβάσεις και 66% για ταυτόχρονες επεμβάσεις. Το ποσοστό αποτυχίας του μοσχεύματος ήταν 15% για διαδοχικές επεμβάσεις και 44% για ταυτόχρονες επεμβάσεις. Η ανάλυση υποομάδας στη κατηγορία των διαδοχικών επεμβάσεων έδειξε σταθερή οφθαλμική επιφάνεια στο 94% των επεμβάσεων που έγιναν με αυτομόσχευμα και στο 67% αυτών που έγιναν με αλλομόσχευμα. Το ποσοστό αποτυχίας του μοσχεύματος ήταν 9% για αυτομοσχεύματα και 36% για αλλομοσχεύματα
Συμπέρασμα: Η επέμβαση ΜΒΣΟ ακολουθούμενη από ΔΚ έδειξε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα της οφθαλμικής επιφάνειας και την επιβίωση του μοσχεύματος σε σύγκριση με επέμβαση ΜΒΣΟ ταυτόχρονα με ΔΚ. Επιπλέον, τα βλαστοκύτταρα σκληροκερατοειδικού ορίου αυτόλογης προέλευσης προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από τα αλλογενή σε επεμβάσεις που γίνονται σε δύο χρόνους. Ως εκ τούτου, συνιστούμε η ΜΒΣΟ και η ΔΚ να πραγματοποιούνται διαδοχικά και με αυτόλογα βλαστοκύτταρα σκληροκερατοειδικού ορίου, όπου είναι δυνατόν.
  FP02.
  ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (CCR+CXL) ΜΕ IVIS LASER SUITE, ΣΕ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΙΚΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΛΑΣ1, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΕΙΡΙΔΟΥ1, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ2, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ1,2
1 ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ, Κηφισια, Greece 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
  Σκοπός: Ανάλυση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και έλεγχος της ασφάλειας της cTen δια-επιθηλιακής φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (trans-PRK) και σύγχρονης διασύνδεσης κερατοειδούς (CXL) με χρήση της πλατφόρμας iVis Laser Suite σε ασθενείς με κερατόκωνο.
Υλικό και μέθοδοι: Δεκατρείς (13) κερατοκωνικοί οφθαλμοί υποβλήθηκαν σε εξατομικευμένη αναδιαμόρφωση (CCR) και διασύνδεση του κερατοειδούς (CXL). Η σμίλευση του κεντρικού κερατοειδούς πραγματοποιήθηκε με excimer laser 1000Hz (τεχνική trans-PRK), με προεγχειρητικές μετρήσεις παχυμετρίας και Ray Tracing τομογραφίας (Precisio) και μετρήσεις ιδανικής κόρης (ideal pupil) με το σύστημα κορομετρίας pMetrics.
Αποτελέσματα: Σε όλες της παραμέτρους που μελετήθηκαν, παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση (μ.ο. προεγχειρητικά vs μετεγχειρητικά) μετά την CCR+CXL διαδικασία. Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (0,27 vs 1,03), καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα (0,87 vs 1,05), υψηλής τάξεως σφάλματα κερατοειδούς (HOCMA) 29,90 vs 12,02. Ο τοπογραφικός κερατοειδικός αστιγματισμός της πρόσθιας επιφάνειας ( -2,48 vs -1,68) και ο δείκτης πρόσθιας ανωμαλίας του κερατοειδούς (24,62 vs 15). Η τεχνική, χάρη στην ομαλή αφαίρεση του ιστού με excimer laser 1000 Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς (μ.ό. 3 ημέρες), με ανεκτά επίπεδα πόνου.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα του πρωτόκολου CCR+CXL σε περιστατικά κερατόκωνου αποδεικνύονται εξαιρετικά ικανοποιητικά. Η διόρθωση των κερατοειδικών ανωμαλιών και εκτροπών με την πλατφόρμα iVis, με την χρήση Ray Tracing τεχνολογίας, παρέχει βέλτιστη ασφάλεια, εξαιρετική ακρίβεια διόρθωσης και tissue saving δυνατότητες μέσω του λογισμικού της ιδανικής εξατομικευμένης κόρης (ideal pupil) ανά περίπτωση.
Financial Disclosure: None
  FP03.
  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ HSV ΣΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ COVID-19 ΤΗΣ JOHNSON & JOHNSON. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Dr Dimitrios Miltsakakis
’OMMA’ Ophthalmology Institute, Athens, Ελλάδα
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναφέρει ένα περιστατικό ενεργοποίησης HSV σε μόσχευμα κερατοειδούς μετά από εμβόλιο για Covid-19 της Johnson & Johnson.
Μέθοδος: Άρρεν ασθενής ετών 82 είχε υποβληθεί προ 20ετίας σε διαμπερή κερατοπλαστική για ερπητική ουλή και προ 15ετίας σε δεύτερη διαμπερή κερατοπλαστική λόγω απόρριψης του πρώτου μοσχεύματος. Στις 24/09/21 εμβολιάστηκε με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα ανέφερε ενοχλήματα ξένου σώματος και ερυθρότητα. Κατά την εξέταση από τον γράφοντα, (28 ημέρες μετά το εμβόλιο) διαπιστώθηκε γεωγραφικό έλκος με τήξη αντίστοιχα του κερατοειδούς. Διεκόπη το coll Lottemax 1X2 που χρησιμοποιούσε ο ασθενής και χορηγήθηκαν tab Valacyclovir 500 mgr 1X3, gel ophth Gancyclovir 0,15% 1X5, coll Ofloxacin 1X4, και συχνή ενστάλλαξη τεχνητών δακρύων χωρίς συντηρητικά. Αποτελέσματα: Την τρίτη ημέρα από την έναρξη της θεραπείας, διαπιστώθηκε αρχόμενη επούλωση και εφαρμόσθηκε θεραπευτικός φακός επαφής (ΘΦΕ). Την ενάτη ημέρα από την έναρξη της θεραπείας προστέθηκε και methylprednizolone 16 mgr PER OS 1Χ1 για έλεγχο της φλεγμονής και tab Doxycycline 100 mgr 1X1 για έλεγχο της τήξης. Κατά την πορεία τροποποιήθηκε η θεραπεία με βαθμιαία μείωση των δόσεων, η τήξη δεν επιδεινώθηκε και το έλκος επιθηλιοποιήθηκε σε 6 εβδομάδες.
Συμπέρασμα: Ο εμβολιασμός κατά του Covid-19 με εμβόλιο που φέρει ιϊκό φορέα, μπορεί να ενεργοποιήσει τον απλό έρπητα σε μόσχευμα κερατοειδούς και πρέπει να είναι ενήμεροι οι ασθενείς.
 38 • 36th HSIOIRS

   36   37   38   39   40