Page 39 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 39

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
  FP04.
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ
Πλαΐνης Σωτήρης2,1 Αναστασιάδου Σοφία2, Γεώργιος Κυμιωνής3
1 Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Contact-lenses.gr, Heraklion, Crete
3 Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Σκοπός: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στα υλικά και την κατασκευή σκληρών- αεροδιαπερατών φακών επαφής (RGP) μεγάλης διαμέτρου για θεραπευτική χρήση. Αυτή η εργασία παρέχει ενημέρωση με κλινικά περιστατικά σχετικά με τη χρήση κερατοειδικών και σκληρικών RGP φακών στη διαχείριση ασθενών με προχωρημένες ανωμαλίες του κερατοειδούς.
Eυρήματα: Οι προχωρημένες ανωμαλίες του κερατοειδούς περιγράφουν περιπτώσεις, εκτός από τον κερατόκωνο, με υψηλά επίπεδα εκτροπών του κερατοειδούς (π.χ. αστιγματισμό, κώμα, σφαιρική εκτροπή), που συνήθως συναντώνται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κερατοπλαστική ή χειρουργική επέμβαση με ένθεση ενδοστρωματικών δακτυλίων ή παρουσιάζουν επιπλοκές μετά από διαθλαστική χειρουργική (π.χ. ακτινωτή κερατοτομή ή LASIK). Οι προχωρημένες ανωμαλίες του κερατοειδούς μπορεί επίσης να σχετίζονται με ουλές του κερατοειδή στο σημείο επαφής με το φακό επαφής, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης εφαρμογής. Οι κλινικοί που αντιμετωπίζουν ασθενείς με «ανώμαλους» κερατοειδείς θα πρέπει να γνωρίζουν τις πρόσφατες εξελίξεις στους κερατοειδικούς και σκληρικούς RGP φακούς επαφής. Οι φακοί επαφής φαίνεται να προσφέρουν σημαντική βελτίωση στην όραση αυτών των ασθενών, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στη χειρουργική επέμβασή τους.
  FP05.
  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ DMEK ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΕΙΣ: 5 ΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Νικόλαος Κάππος1, Απόστολος Λαζαρίδης2, Βασιλική Κατσιάμπουλα1, Κωνσταντίνα Κουλώτσιου1, Ιωάννης Γιάχος1, Walter Sekundo2, Κωνσταντίνος Δρούτσας1,2
1 Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2 Department of Ophthalmology, Philipps University of Marburg, Germany
  Σκοπός: η σύγκριση της πυκνομετρίας κερατοειδούς [corneal densitometry (CD)] κερατοειδών μετά από ανεπίπλεκτη Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) με φυσιολογικούς κερατοειδείς σε διάστημα 5 ετών.
Υλικό και Μέθοδος: Μετά από ανασκόπηση 212 επεμβάσεων DMEK, συμπεριελήφθησαν 60 ανεπίπλεκτες περιπτώσεις (ομάδα 1). Η CD της 0-2 mm ζώνης, των 2-6 mm και 6-10 mm δακτυλίων μετρήθηκαν με την τομογραφία Scheimpflug στους 3, 6, 12, 24 και 60 μήνες μετεγχειρητικά. Όλα τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με μια ομάδα ανεπίπλεκτων ψευδοφακικών οφθαλμών παρόμοιας ηλικίας (ομάδα 2, n=20) μια ομάδα υγιών, νέων μαρτύρων (ομάδα 3, n=30).
Αποτελέσματα: Η συνολική CD στη 0-2 mm ζώνη ήταν 33 ± 10 grayscale units (GSU) και μειώθηκε σε 21.8 ± 3.1 GSU στους 60 μήνες (p <0.001), τιμή υψηλότερη των δύο ομάδων ελέγχου (p ≤ 0.043). Αντίστοιχα, η συνολική CD στη ζώνη 2-6 mm σημείωσε σημαντική μείωση από 27.8 ± 8 GSU προεγχειρητικά σε 22.2 ± 4.2 GSU στoυς 60 μήνες (p < 0.001), εμφανίζοντας στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (p ≤ 0.016). Αντίθετα, η συνολική CD στη ζώνη 6-10 mm αυξήθηκε σημαντικά από 30 ± 8.3 GSU προεγχειρητικά σε 34.6 ± 7.8 GSU στoυς 60 μήνες (p < 0.001), χωρίς να παρουσιάσει στατιστικώς σημαντική διαφορά από την ομάδα 1 (p ≥ 0.093).
Συμπεράσματα: Εξήντα μήνες μετά από ανεπίπλεκτη DMEK, η συνολική CD ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με ανεπίπλεκτους ψευδοφακικούς οφθαλμούς και τους υγιείς νέους μάρτυρες στη 0-2 mm ζώνη και στο 2-6 mm δακτύλιο. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά με τους ψευδοφακικούς στον 6-10 mm δακτύλιο.
  FP06.
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ
Ειρήνη-Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Παναγιώτα Ντόντη1, Μηνάς Μπακιρτζής1, Κωνσταντίνος Δελήμπασης2, Δούκας Δαρδαμπούνης1, Γεώργιος Λαμπίρης1
1 Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
2 Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
  βλεφαρισμούς από ακολουθίες εικόνων υψηλής ανάλυσης και τους ταξινομεί αυτόματα σε “πλήρεις” και “ατελείς”. Μέθοδος: Ένα ολιγόλεπτο βίντεο προβλήθηκε σε 15 συμμετέχοντες (με ή χωρίς γυαλιά), ενώ το πρόσωπό τους καταγραφόταν με υπέρυθρη κάμερα. Δύο νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης DeepLabv3+ (deep learning encoder-decoder-DLED) χρησιμοποιήθηκαν για την τμηματοποίηση της ίριδας και των βλεφάρων, σε αμφότερους τους οφθαλμούς, στα ληφθέντα βίντεο. Τα DLEDs εκπαιδεύτηκαν με χειροκίνητα τμηματοποιημένα στιγμιότυπα από τετράλεπτο βίντεο. Τα τμηματοποιημένα στιγμιότυπα υποβλήθηκαν σε περαιτέρω επεξεργασία για τον υπολογισμό του εύρους της μεσοβλεφάριας σχισμής και της διαμέτρου της ίριδας κάθε οφθαλμού, για την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση των βλεφαρισμών. Για την εγκυροποίηση του συστήματος, έγινε σύγκριση της κατηγοριοποίησης των βλεφαρισμών και του χρόνου έναρξης και λήξης, όπως υπολογίστηκαν από το σύστημα και μετρήθηκαν χειροκίνητα από 3 ερευνητές. Οι διενέξεις των ερευνητών επιλύονταν από έναν ανεξάρτητο ερευνητή.
Αποτελέσματα: Η ακρίβεια της ταξινόμησης των βλεφαρισμών του προτεινόμενου συστήματος συνολικά και για τους 15 συμμετέχοντες ήταν 95.3% και 80.9% για τους πλήρεις και τους ατελείς βλεφαρισμούς, αντίστοιχα, πετυχαίνοντας συνολικά υψηλότερη ακρίβεια και από τους 3 ερευνητές. Τέλος, το σύστημα δεν επηρεάστηκε σημαντικά από απροσδόκητες κινήσεις της κεφαλής, τη χρήση μάσκας προσώπου, τη χρήση γυαλιών και τις αντανακλάσεις του φωτός σε αυτά.
Συμπεράσματα: Το προτεινόμενο σύστημα παρουσίασε υψηλή ακρίβεια στην ανίχνευση και ταξινόμηση των βλεφαρισμών σε πλήρεις και ατελείς, σε 15 συμμετέχοντες με ή χωρίς γυαλιά. Η ακρίβεια του συστήματος ήταν συγκρίσιμη ή καλύτερη από αυτή των ερευνητών.
 Eλεύθερες Ανακοινώσεις • 39

   37   38   39   40   41