Page 41 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 41

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
  FP10.
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 11 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πλάκα Α.1, Καραβιτάκη Α.2, Ζωιδάκης Δ.1, Γκένος Ε.1, Μακρυγιάννης Γ.1
1 Οφθαλμολογική Κλινική Γ. Ν. Χανίων 2 Ιδιώτης Οφθαλμίατρος – Παιδοφθαλμίατρος, Χανιά
  Σκοπός: η παρουσίαση περιστατικού κερατίτιδας σε βρέφος 11 μηνών που αντιμετωπίστηκε στην κλινική μας
Μέθοδος: Θήλυ βρέφος παραπέμφθηκε λόγω ερυθρότητας, φωτοφοβίας και δακρύρροιας ΔΟ. Βρισκόταν υπό αγωγή για επιπεφυκίτιδα με coll τομπραμυκίνης χωρίς βελτίωση. Στην εξέταση διαπιστώθηκε διήθηση με συνοδό έλλειμα επιθηλίου κερατοειδούς στην 7η ώρα και το βρέφος τέθηκε άμεσα σε αγωγή με coll οφλοξασίνης q1h.
Αποτελέσματα: Εμφάνισε σημαντική κλινική βελτίωση τις επόμενες 2 ημέρες ενώ η καλλιέργεια ήταν αρνητική. Έκτοτε το παιδί βρίσκεται σε τακτική παρακολούθηση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αμβλυωπίας. Στην τελευταία εξέταση, 3 ετών πλέον, η οπτική οξύτητα είναι ικανοποιητική για την ηλικία της.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της κερατίτιδας στα μικρά παιδιά οφείλει να είναι άμεση καθώς υπάρχει κίνδυνος αμβλυωπίας και μόνιμης μείωσης της οπτικής οξύτητας.
  FP11.
  Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ειρήνη- Κανέλλα Παναγιωτοπούλου, Παναγιώτα Ντόντη, Ασλή Περεντέ, Νίκη-Ιωάννα Ξανθοπούλου, Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Δούκας Δαρδαμπούνης, Γεώργιος Λαμπίρης
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
  Σκοπός: Η εισαγωγή και η εγκυροποίηση του νέου δείκτη της σχετικής αποτελεσματικότητας για την αξιολόγηση των ψευδοφακικών πρεσβυωπικών διορθώσεων.
Μέθοδος: Οι τέσσερις παρακάτω μέθοδοι ψευδοφακικής πρεσβυωπικής διόρθωσης αξιολογήθηκαν με ένα καινούριο μαθηματικό μοντέλο: 1. Ομάδα μονοεστίασης: μυωπική μονοεστίαση με αμφοτερόπλευρη ένθεση μονοεστιακού ενδοφακού, 2. Ομάδα πολυεστίασης: αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακού περιθλαστικού ενδοφακού, 3. Ομάδα υβριδικής μονοεστίασης: ένθεση μονοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και τριπλοεστιακού περιθλαστικού ενδοφακού στον υπολειπόμενο οφθαλμό, 4. Ομάδα συνδυασμένης μονοεστίασης: ένθεση υβριδικού διπλοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και τριπλοεστιακού περιθλαστικού ενδοφακού στον υπολειπόμενο οφθαλμό. Το μοντέλο αυτό περιελάμβανε τις ακόλουθες παραμέτρους: διόφθαλμη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (UDVA), διόφθαλμη οξύτητα ανάγνωσης (RA) χωρίς διόρθωση και κρίσιμο μέγεθος γραμματοσειράς (CPS) στα 60εκ. και 40εκ., ευαισθησία αντίθεσης, υποκειμενική ικανοποίηση, δυσφωτοπικά συμπτώματα και ανεξαρτησία από τα γυαλιά. Η ανάλυση παλινδρόμησης και η μοντελοποίηση με καμπύλες επέτρεψαν την κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου της σχετικής αποτελεσματικότητας κάθε χειρουργικής επέμβασης με βάση τη συνολική βαθμολογία του δείκτη VF-14 (Visual Function Index-14) ως συνάρτηση της βαθμολογίας που μετράται για κάθε κλινική παράμετρο. Αποτελέσματα: 120 συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν στις ομάδες μελέτης. Η ανάλυση παλινδρόμησης και η μοντελοποίηση με καμπύλες αποκάλυψαν τη σχετική επίδραση κάθε παραμέτρου στην εξαρτημένη μεταβλητή της σχετικής αποτελεσματικότητας και επέτρεψαν τη συνολική εκτίμησή της. Σύμφωνα με το μοντέλο μας, η ομάδα συνδυασμένης μονοεστίασης έδειξε την υψηλότερη σχετική αποτελεσματικότητα (92,18%) ακολουθούμενη από την αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακών ενδοφακών (88,49%), την υβριδική μονοεστίαση (87,89%) και τη μονοεστίαση με ένθεση μονοεστιακών ενδοφακών (70,78%).
Συμπεράσματα: Η σχετική αποτελεσματικότητα είναι μια νέα έγκυρη μέθοδος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ψευδοφακικών πρεσβυωπικών διορθώσεων.
  FP12.
  Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (CORNEAL CONFOCAL MICROSCOPY) ΩΣ ΠΡΩΙΜΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Ζιώρη Μαρία1, Τεντολούρης Νικόλαος2, Ελευθεριάδου Ιωάννα2, Βουδούρη Αδαμαντία3
1 Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα,
2 Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, 3 Οφθαλμολογικό Κέντρο «Athens Eye Care», Αθήνα
  ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η συσχέτιση της καταστροφής των μικρών ινών των νεύρων του κερατοειδούς, εκτιμώμενη με συνεστιακή μικροσκοπία κερατοειδούς (corneal confocal microscopy-CCM), με την περιφερική νευροπάθεια (ΠΝ) και τη νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (AN) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1).
ΜΕΘΟΔΟΣ: 96 άτομα με ΣΔτ1 και 35 χωρίς ΣΔτ1 ελέγχθηκαν με CCM στο δεξιό οφθαλμό. Επιλέχθηκαν 6 εικόνες του υποεπιθηλιακού στρώματος και ποσοτικοποιήθηκαν: πυκνότητα νευρικών ινών (nerve fiber density-NFD), πυκνότητα νευρικών κλάδων (nerve branch density-NBD), μήκος νευρικών ινών (nerve fiber length-NFL). Η διάγνωση της ΠΝ τέθηκε με τους δείκτες συμπτωμάτων-ευρημάτων νευροπάθειας και της ΑΝ με τις καρδιαγγειακές δοκιμασίες κατά Ewing.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα άτομα με ΣΔτ1 (μέσης ηλικίας 38,6±13,6 έτη) συγκρινόμενα με την ομάδα ελέγχου (μέσης ηλικίας 31,8±9,6 έτη) παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές NFD (5,2 έναντι 12,5), NBD (3,1 έναντι 12,5), NFL (7,6 έναντι 11,0), όλα p<0,001. Τα άτομα με ΣΔτ1 και ΠΝ συγκρινόμενα με αυτά χωρίς ΠΝ παρουσίασαν χαμηλότερη NFD (2,1 έναντι 5,2), NBD (0,5 έναντι 4,2), NFL (4,0 έναντι 7,9), όλα p<0,05. Τα άτομα με ΣΔτ1 και AN συγκρινόμενα με αυτά χωρίς AN παρουσίασαν χαμηλότερη NFD (4,2 έναντι 6,2, p=0,120), NBD (2,1 έναντι 4,2, p=0,146), NFL (6,0 έναντι 8,0, p=0,053). Συνολικά, στα άτομα με ΣΔτ1 διαπιστώθηκαν αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων της CCM και του δείκτη ευρημάτων νευροπάθειας (r=-0,301 για NFD, r=-0,257 για NBD, r=- 0,346 για NFL, όλα p<0.05) και του σκορ της ΑΝ (r=-0,261 για NFD, r=-0,264 για NBD, r=-0,321 για NFL, όλα p<0.05). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η CCM είναι πρώιμος βιοδείκτης ανίχνευσης νευροπάθειας σε άτομα με ΣΔτ1.
 Eλεύθερες Ανακοινώσεις • 41


   39   40   41   42   43