Page 45 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 45

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
 FP22.
  ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΣΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΑΓΕΛΑΔΑΡΑΚΗΣ Π.1, ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ Α.1, ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.2
1 ΕιδικευόμενοςΟφθαλμολογίαςΑ’ΟφθαλμολογικήςΚλινικήςΠΓΝΘΑΧΕΠΑ 2 ΙατρείοΚερατοειδή,Τμήμαμεταμοσχεύσεων ΠΓΓΝΘΑΧΕΠΑ
  ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού υποτροπής κοκκώδους δυστροφίας κερατοειδούς σε αμφότερους τους οφθαλμούς, ασθενούς, η οποία στο παρελθόν υπεβλήθη σε μεταμόσχευση κερατοειδούς και στους δύο οφθαλμούς.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Θήλυ ασθενής, με κοκκώδη δυστροφία του κερατοειδούς σε αμφότερους τους οφθαλμούς, προσήλθε για πρώτη φορά στο εξειδικευμένο ιατρείο κερατοειδούς της Α’Οφθαλμολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ το 2015. Η οπτική οξύτητα της ήταν 1/10 και 1/20 στον δεξιό και αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα. Αποφασίστηκε η αντιμετώπιση με διαμπερή κερατοπλαστική στον αριστερό οφθαλμό (2015) και στη συνέχεια εν τω βάθει πρόσθια τμηματική κερατοπλαστική στον δεξιό οφθαλμό (2019). Και τα δύο μοσχεύματα εμφάνισαν σταδιακά θολερότητες συμβατές με την κοκκώδη δυστροφία του κερατοειδούς. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τον τελευταίο έλεγχο (8/12/2021), έξι χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψη στο εξειδικευμένο ιατρείο κερατοειδούς της κλινικής μας, η ασθενής μας είχε οπτική οξύτητα μέτρησης δαχτύλων στο μισό μέτρο για τον δεξιό οφθαλμό και 1/10 για τον αριστερό οφθαλμό. Από τον έλεγχο στη σχισμοειδή λυχνία προέκυψε υποτροπή της κοκκώδους δυστροφίας και στα δύο μοσχεύματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κοκκώδης δυστροφία του κερατοειδή, δύναται να υποτροπιάσει και στο μόσχευμα.
  FP23.
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΝ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΟ “ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ιωάννης Χαλκιαδάκης, Θωμάς Νταβαλιάς, Νικόλαος Κούκος, Ιωάννης Μαρκόπουλος, Μιχάλης Τζάκος
Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Ελλάδα
  Σκοπός: Η αναγνώριση των κατάλληλων υποψηφίων για την ένθεση πολυεστιακων ενδοφακών στα πλαίσια της προεγχειρητικής αξιολόγησης για εγχείρηση καταρράκτη στο “Οφθαλμιατρείο Αθηνών».
Υλικά και Μέθοδος: Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του προ εγχειρητικού ελέγχου. Η επιλογή των υποψηφίων βασίστηκε στο ιατρικό ιστορικό την οφθαλμολογική εξέταση και τα αποτελέσματα από την οπτική βιομετρία ( Zeiss, IOL Master 700) και την οπτική τομογραφία συνοχής (Heidelberg, OCT Spectralis) σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφερονται στην τρέχουσα βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα: Εκτιμήθηκαν 219 διαδοχικοί ασθενείς με μέση ηλικία 74.60 ± 7.40 έτη. Από το σύνολο των ασθενών, 76 (34.7%) πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Ανάμεσα στους ακατάλληλους υποψήφιους οι περισσότεροι 34 (23.8%) εξαιρέθηκαν λόγω παθήσεων αμφιβληστροειδούς, 13 (9%) εξαιτίας υψηλού (>1.25 διοπτριες) αστιγματισμού, 10 (7%) λόγω γλαυκώματος, 7 (4.9%) λόγω ασταθούς ζιννείου. Εικοσιτεσσερις ασθενείς (16.8 %) εξαιρέθηκαν εξαιτίας μονοεστιακού ενδοφακού στον έτερο οφθαλμό, ενώ στους 24 (16.8%) υπήρχαν πάνω από μια αιτίες αποκλεισμού. Οι πιο συχνές αιτίες για αποκλεισμό από παθήσεις του αμφιβληστροειδούς ήταν η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς σε 16 ασθενείς (11.2%) 9 (7%) η επιωχρική μεμβράνη σε 9 (7%) ασθενείς και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε 4 (3.5%) ασθενείς. Η μέση ηλικία των κατάλληλων και ακατάλληλων υποψηφίων ήταν 71.8 και 76 έτη αντίστοιχα (p<0.01).
Συμπεράσματα: Το ένα τρίτο των ασθενών που υποβάλλονται σε εξαίρεση καταρράκτη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο δεν έχουν αντένδειξη για ένθεση πολυεστιακου ενδοφακου. Η συνηθέστερη αντένδειξη είναι οι ωχροπάθειες. Για το λόγο αυτό η εξέταση της ωχρας κηλίδας με OCT δεν πρέπει να παραλείπεται.
  FP24.
  ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΕΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ACRYSOFTM IQ VIVITYTM EXTENDED VISION
Ανδρέας Κατσιμπρής1, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου1, Alessandro Di Maggio2, Μαρία Αλεξάκη1, Γεώργιος Κυμιωνής1
1 A’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα 2 Department of Ophthalmology, University of Siena, Siena, Italy
  Σκοπός: Να αξιολογήσουμε τα οπτικά και διαθλαστικά αποτελέσματα ασθενών που υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπολευρη ένθεση του μη-περιθλαστικού ενδοφακού αυξημένου βάθους εστίασης (EDOF) AcrySof ® IQ VivityTM (Alcon, Fort Worth, TX, USA) (1). Μέθοδος: Σε αυτήν την προοπτική μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη ένθεση του AcrySof ® IQ VivityTM ενδοφακού (Eye Day Clinic, Athens, Greece). Η προεγχειριτική και η μετεγχειριτική κλινική αξιολόγηση των ασθενών συμπεριλάμβανε εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, μέτρηση μη διορθωμένης μακρινής (UDVA), ενδιάμεσης (UIVA) και κοντινής (UNVA) οπτικής οξύτητας και βιομετρία αμφοτερόπλευρα. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η παρουσία οπτικών διαταραχών και τα όρια ευαισθησίας αντίθεσης (CS) όλων των ασθενών.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ± τυπική απόκλιση (SD) των μονόφθαλμων UDVA, UIVA και UNVA ήταν 0,05 ± 0,08, 0,07 ± 0,09 και 0,23 ± 0,09 LogMAR, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το 97,5%, το 70% και το 15% των οφθαλμών έιχαν μετεγχειρητικά UDVA, UIVA και UNVA 20/25 ή υψηλότερο, ενώ 6 ασθενείς συνολικά ανέφεραν ήπιο θάμβος, θολή όραση, διακύμανση της όρασης ή/και δυσκολία αντίληψης του βάθους. Ο μέσος όρος ± SD του ορίου ευαισθησίας αντίθεσης LogCS ήταν 1,68 ± 0,26. Συμπεράσματα: Η αμφοτερόπλευρη ένεθση του AcrySof ® IQ VivityTM ενδοφακού θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τους ασθενείς που επιδιώκουν την ανεξαρτησία από τα οπτικά βοηθήματα. Απαιτούνται περαιτέρω συγκριτικές μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα συμμετεχόντων ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματά μας.
References
(1) U.S. Food and Drug Administration. Summary of safety and effectiveness data. AcrySofTM IQ VivityTM extended vision intraocular lens - pma P930014/S126. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P930014S126B.pdf (Food and Drug Administration).
 Eλεύθερες Ανακοινώσεις • 45   43   44   45   46   47