Page 48 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 48

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
  FP30.
  ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
Γαρταγάνης ΠΣ1, Τζιόλας ΠΚ2, Νάτση ΠΔ2, Γαρταγάνης ΣΠ3, Γιαννάκης ΙΠ1, Καρμίρης ΕΙ1, Κουτσούκος ΠΓ2
1 251 Airforce General Hospital, Athens, Greece 2 Department of Chemical Engineering, Laboratory of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Patras and FORTH-ICEHT, Patras, Greece 3 Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece
  Σκοπός: Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί (ΥΕΦς) με περιεκτικότητα σε νερό 18% και άνω παρουσιάζουν εναποθέσεις φωσφορικού ασβεστίου. Δύναται να εξαλειφθούν οι εναποθέσεις ασβεστίου από τους ΥΕΦς;
Μέθοδος: Οι ΥΕΦ ασβεστοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα προσομοίωσης του προσθίου θαλάμου, με προσομοιωμένο υδατοειδές υγρό και/ή προσομοιωμένο σωματικό υγρό, και τα δύο υπερκορεσμένα σε σχέση με το φωσφορικό ασβέστιο. Η ασβεστοποίηση παρακολουθήθηκε με οπτικό μικροσκόπιο και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Η διάλυση των εναποθέσεων φωσφορικού ασβεστίου από ασβεστοποιημένους ΥΕΦ επιχειρήθηκε σε σταθερό ρΗ 7,40, 37,0°C με διάλυση απουσία και παρουσία 1,0 mM EDTA, κιτρικού οξέος και ασκορβικού οξέος. Όλα τα διαλύματα ήταν ακόρεστα ως προς τη σταθερότερη θερμοδυναμικά φάση του φωσφορικού ασβεστίου, τον υδροξυαπατίτη (Ca5(PO4)3OH, HAP). Η διαδικασία διάλυσης παρακολουθήθηκε για έως και 30 ημέρες.
Αποτελέσματα: Η έκθεση του ενδοφακού λόγω ασβεστοποίησης, σε διαλύματα ακόρεστα ως προς HAP, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εναποθέσεων σε διάστημα 30 ημερών. Όλες οι ενώσεις δοκιμής είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εναποθέσεων ασβεστίου. Η πιο αποτελεσματική απομάκρυνση των εναποθέσεων ασβεστίου επιτεύχθηκε παρουσία 1,0 mM ασκορβικού οξέος και EDTA (80 και 60%, αντίστοιχα). Η απομάκρυνση των εναποθέσεων ασβεστίου δεν ήταν ομοιόμορφη πάνω από την επιφάνεια του ενδοφακού. Η μεγαλύτερη απομάκρυνση βρέθηκε στο κέντρο του κοίλου τμήματος του ενδοφακού. Αυτό αποδόθηκε στην τοπική υψηλότερη ακορεστότητα που υπολογίστηκε από το προφίλ ρευστοδυναμικής. Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διάλυσης, αύξησαν σταδιακά το βαθμό διάλυσης.
Συμπεράσματα: Οι εναποθέσεις ασβεστίου σε υδρόφιλους ΥΕΦς μπορούν να αφαιρεθούν με έκθεση σε διαλύματα που προσομοιώνουν το υδατοειδές υγρό παρουσία 1,0 mM ασκορβικού οξέος, EDTA και κιτρικού οξέος, με αυτή τη σειρά.
  FP31.
  ΟΨΙΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ LIQUEFIED AFTER – CATARACT ΠΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Γαρταγάνης ΠΣ1, Κανάκης Μ2, Γιαννάκης ΙΠ1, Καρμίρης ΕΙ1, Γαρταγάνης ΣΠ2
1 251 Airforce General Hospital, Athens, Greece 2 Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece
  Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με εξαιρετικά όψιμο Liquefied after-cataract (LAC) που προσομοιάζει με ασβεστοποίηση ενδοφακού 16 χρόνια μετά από εγχείρηση καταρράκτη με φακοθρυψία χωρίς επιπλοκές.
Μέθοδοι: Γυναίκα 79 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας με ιστορικό προοδευτικής μείωσης της οπτικής οξύτητας από ενός έτους στον αριστερό οφθαλμό με την υποψία διάγνωσης της ασβεστοποίησης του ενδοφακού από τον παραπέμποντα οφθαλμίατρο.
Αποτελέσματα: Με βάση τα δεδομένα από την ταυτότητα του ενδοφακού, ανακτήσαμε το όνομα του κατασκευαστή και τον αριθμό μοντέλου, το σχέδιο, το υλικό κατασκευής και τον αριθμό σειράς. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πριν 16 χρόνια πραγματοποιήθηκε εγχείρηση φακοθρυψίας με συνεχή καψουλόρηξη (CCC) και ένθεση υδρόφοβου ακρυλικού ενδοφακού. Καθώς ο ενδοφακός ήταν υδρόφοβος, πρακτικά δεν επιδεχόταν ασβεστοποίηση, και ως εκ τούτου το ενδεχόμενο αυτό αποκλείστηκε από τη διαφορική διάγνωση. Ο ασθενής στη συνέχεια υποβλήθηκε σε θεραπεία με οπίσθια καψουλοτομή με λέιζερ Nd:YAG με διάλυση του γαλακτώδους υγρού και πλήρη αποκατάσταση της όρασης. Συμπεράσματα: Παρουσιάζουμε μια σπάνια περίπτωση εξαιρετικά καθυστερημένης εμφάνισης LAC και υπογραμμίζουμε τη σημασία στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων των δεδομένων που ανακτήθηκαν από την ταυτότητα του ενδοφακού, τα οποία διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία της σωστής διάγνωσης και θεραπείας.
  FP32.
  ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΚΑΙ BYPASS ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΗΘΜΟΥ ΜΕ ISTENT INJECT ΣΤΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
Μινάς Γεωργόπουλος
Surrey And Sussex Nhs Trust, United Kingdom
  Σκοπός: Σύγκριση Υδροφοβικών και Υδροφιλικών Ενδοφακών κατά το συνδυασμένο χειρουργείο καταρράκτη και bypass διηθητικού ηθμού (iStent Inject) κατά την αντιμετώπιση καταρράκτη και γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας.
Μεθοδολογία: Προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη. 39 ασθενείς (39 οφθαλμοί) μελετήθηκαν για 3 χρόνια. Όλα τα περιστατικά χειρουργήθηκαν από τον ίδιο χειρουργό. Μελετήθηκαν η επίπτωση στην ενδοφθάλμια πίεση, η ανάγκη αντιγλαυκωματικής θεραπείας, η οπτική οξύτητα, το μετεγχειρητικό διαθλαστικό σφάλμα και η ανάγκη για επιπλέον αντιγλαυκωματικές θεραπείες. Αποτελέσματα: 20 μάτια τυχαιοποιήθηκαν στο γκρουπ με τον υδροφοβικό φακό και 19 με το υδροφιλικό. Όλα τα χειρουργεία ήταν ανεπίπλεκτα και οι ασθενείς επανελέχθηκαν τη βδομάδα 1, το μήνα 1, μήνα 3 μήνα 6 και κατόπιν κάθε 6 μήνες. 1 ασθενής από κάθε γκρουπ χρειάστηκε εν τέλει τραμπεκουλεκτομή και 2 με υδροφοβικό ενδοφακό χρειάστηκαν SLT. Κανένα μάτι δεν έχασε πάνω από 1 γραμμή Snellen. Τα μετεγχειρητικά διαθλαστικά αποτελέσματα ήταν μέσα στα προβλέψιμα όρια από το Βασιλικό Κολλέγιο Οφθαλμολογίας.
Συμπεράσματα: To υλικό του ενδοφακού δεν επηρέασε το αποτέλεσμα του χειρουργείου phaco+IOL+iStent Inject. Τα χειρουργεία ήταν ασφαλή και ένα μικρό ποσοστό χρειάστηκε τραμπεκουλεκτομή.
 48 • 36th HSIOIRS   46   47   48   49   50