Page 50 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 50

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
   FP35.
  Σκοπός: Ανάλυση της αποτελεσματικότητας και έλεγχος της ασφάλειας της εξατομικευνένης θεραπευτικής δια-επιθηλιακής φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (Therapeutic-trans-PRK) της πλατφόρμας iVis Laser Suite.
Υλικό και μέθοδοι: Είκοσι (20) οφθαλμοί υποβλήθηκαν στο θεραπευτικό πρωτόκολλο Ttrans-PRK του iVis Excimer Laser. H ανά περίπτωση εξατομικευμένη σμίλευση γίνεται με προεγχειρητικές μετρήσεις από την τομογραφία Precisio και την pMetrics κορομετρία. Η θεραπεία αφορούσε 13 οφθαλμούς με κερατόκωνο, 2 περιστατικά με θολερότητες του κερατοειδούς, 5 με ανώμαλο αστιγματισμό και 2 οφθαλμούς με λεπτό κερατοειδή. Οι παράμετροι που ελέγχθησαν: μετρήσεις οπτικής οξύτητας, διαθλαστικά αποτελέσματα, τομογραφίες κερατοειδούς, επιθηλιακοί χάρτες, κερατοειδικές εκτροπές, ρυθμός επιθηλιακής επούλωσης και άνεση του ασθενούς. Σε όλους τους οφθαλμούς υπάρχει μετεγχειρητική παρακολούθηση ≥ 12 μηνών. Αποτελέσματα: Όλοι οι οφθαλμοί παρουσίασαν (μ.ο. προεγχειρητικά vs μ.ο. μετεγχειρητικά) σημαντική βελτίωση όλων των παραμέτρων. Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (0.28 vs. 0.8), και καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα ( 0.78 vs 0.9), υψηλής τάξης εκτροπές κερατοειδούς (HOCMA) 32.04 vs 12.22, τοπογραφικός κερατοειδικός αστιγματισμός της πρόσθιας επιφάνειας -2,21 vs -1,75. Ο δείκτης πρόσθιας ανωμαλίας του κερατοειδούς παρουσίασε επίσης σημαντική μείωση (30,2 vs 16,5). Η τεχνική, χάρη στην ομαλή αφαίρεση του ιστού με excimer laser 1000 Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς (μ.ο. 3 ημέρες), με ανεκτά επίπεδα πόνου.
Συμπεράσματα: Το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο Tt-PRK της πλατφόρμας iVis αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή διόρθωσης κερατοειδικών ανωμαλιών και θολεροτήτων του κερατοειδούς, μη εξαρτώμενη από τον χειριστή. Η πλατφόρμα iVis, με την χρήση Ray Tracing, παρέχει εξαιρετική ακρίβεια διόρθωσης και βέλτιστη ασφάλεια μέσω του λογισμικού της ιδανικής εξατομικευμένης κόρης (ideal pupil), που διασφαλίζει tissue saving δυνατότητες.
Financial Disclosure: None
    FP36.
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 1000 HZ EXCIMER LASER ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IVIS SUITE, ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ TRANS-PRK (CTEN)
Κούλας Χαράλαμπος1, Κώστογλου Aικατερίνη-Άννα 1, Χειρίδου Μαριάνθη 1, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος 1,2 , Πατέρας Ευάγγελος 2
1 Αττικό Οφθαλμολογικό 2 Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν/μιο Δυτ. Αττικής (Πα.Δ.Α.)
   Σκοπός: Η ανάλυση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και ο έλεγχος της ασφάλειας της cTen δια-επιθηλιακής φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (trans-PRK) με την χρήση της πλατφόρμας iVis Laser.
Υλικό και μέθοδοι : Εβδομήντα δύο (72) οφθαλμοί υποβλήθηκαν σε διαθλαστικές διορθώσεις με εύρος σφαιρικής εκτροπής + 5,25 D μέχρι -10.25 D και αστιγματισμού 0 έως -2,75 D. Μελετήθηκαν μια σειρά από παραμέτρους που περιλαμβάνουν : μετρήσεις οπτικής οξύτητας, διαθλαστικά αποτελέσματα, εκτροπές κερατοειδούς, ανάλυση τομογραφικών και επιθηλιακών μεταβολών. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν ο ρυθμός επιθηλιακής επούλωσης, η ασφάλεια της μεθόδου και η άνεση του ασθενούς. Αποτελέσματα: Ανεξάρτητα από το ύψος της αρχικής αμετρωπίας, η μέση απόκλιση από την προβλεπόμενη διόρθωση +/- 0.25D επιτεύχθηκε σε ποσοστό 80%. Η μέση μετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν 10/10. Στατιστικά σημαντική βελτίωση παρουσιάστηκε και στις κερατοειδικές εκτροπές υψηλής τάξης (HOCMA). Η cTEN trans-PRK, χάρη στην ομαλή αφαίρεση του ιστού με excimer laser 1000Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς (μ.ο. 3 ημέρες), με ιδιαίτερα ανεκτά επίπεδα πόνου για τον ασθενή.
Συμπεράσματα: Η διαθλαστική πλατφόρμα iVis προσφέρει μια σειρά από κατοχυρωμένες καινοτομίες (Precisio, pMetrics, Ray Tracing analysis, epithelial measurements) στην προεγχειρητική μελέτη των ασθενών καθώς επίσης και στον σχεδιασμό της διαθλαστικής διόρθωσης με trans-PRK τεχνική. Επιτυγχάνει ένα διαθλαστικό αποτέλεσμα ισοδύναμο ή και καλύτερο με εκείνο που λαμβάνεται μέσω της κλασικής PRK. Η πλατφόρμα iVis, ανοίγει ένα νέο δρόμο στη διαθλαστική χειρουργική, παρέχοντας βέλτιστη ασφάλεια και ακρίβεια διόρθωσης.
Financial Disclosure: None
    FP37.
  50 • 36th HSIOIRS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚOΥ TT-PRK ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IVIS EXCIMER LASER SUITE
Καραμπάτσας Κων/νος1,2, Κούλας Χαράλαμπος1, Τζάνης Βασίλειος1, Χειρίδου Μαριάνθη1
1 Αττικό Οφθαλμολογικό 2 Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτικής Αττικής
 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ AB INTERNO ΓΩΝΙΟΤΟΜΗ ΜΕ ΤΟ KAHOO DUAL BLADE
Θεόδωρος Φιλιππόπουλος1, Δημήτριος Τσουκανάς1,2, Σωτηρία Παλιούρα3, Δήμητρα Κοψίνη1, Γεράσιμος Κοψίνης1
1 Athens Vision Eye Institute, Athens, Greece 2 Precision Ophthalmology Kifissia, Athens, Greece 3 Bascom Palmer Eye Institute, Miami, USA
 Σκοπός: Aξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας συνδυασμένου χειρουργείου φακοθρυψίας με ab interno γωνιοτομή με το Kahook dual blade.
Μέθοδος: Αναδρομική, μη-τυχαιοποιημένη, μη-συγκριτική, συνεχόμενη σειρά n=17 οφθαλμών/ασθενών ενός χειρουργού με παρακολούθηση>από έναν μήνα. Εάν και τα δύο μάτια πληρούσαν τα κριτήρια, το μάτι με το μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης επιλέχθηκε. Δημογραφικά στοιχεία, διάγνωση και επιπλοκές καταμετρήθηκαν. Η παρακολούθηση συμπεριλάμβανε την πρώτη και έβδομη μετεγχειρητική μέρα, τον πρώτο-τρίτο-έκτο μετεγχειρητικό μήνα και έπειτα κάθε 6 μήνες. Καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier κατασκευάστηκαν, με την τελευταία μέτρηση να προωθείται στο κοντινότερο μετεγχειρητικό ορόσημο σε ορισμένες περιπτώσεις. Η επιτυχία καθορίστηκε ως ποσοστιαία ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ)>20% χωρίς την ανάγκη νέου χειρουργείου γλαυκώματος ή αύξηση της λαμβανόμενης αγωγής.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ήταν 72.1±7.5 χρόνια, η προεγχειρητική ΕΟΠ 21.3±3.5mmHg σε 2.8±1.3 φάρμακα. 47% των ασθενών έπασχαν από πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας και η μέση απόκλιση στα οπτικά πεδία ήταν προεγχειρητικά -6.8±7.7dB. Κατόπιν ενός διάμεσου χρόνου παρακολούθησης 11 μηνών (εύρος 1-52 μήνες) η ΕΟΠ στην τελευταία επίσκεψή μετρήθηκε 16±2.7mmHg (paired t-test, p<0.0002) σε 2.4±1.3 φάρμακα (paired t-test, p=0.002). Κανένας ασθενής δεν υποβλήθηκε σε εκ νέου χειρουργείο γλαυκώματος ή δεν χρειάστηκε να αυξηθεί η αγωγή του, ενώ κανένα μάτι δεν ήταν χωρίς σταγόνες στην τελευταία επίσκεψη. 41% των οφθαλμών εμφάνισαν ύφαιμα στην πρώτη μετεγχειρητική μέρα. 29% των οφθαλμών εμφάνισαν πρώιμη αιχμή στην ΕΟΠ (>30mmHg). Το ποσοστό επιτυχίας στην τελευταία μετεγχειρητική επίσκεψη ήταν 59%.
Συμπέρασμα: Η συνδυασμένη φακοθρυψία με ab interno γωνιοτομή φαίνεται να αποτελεί μία χρήσιμη επιλογή για ασθενείς με καταρράκτη και ήπιο-μέτριο γλαύκωμα που χρειάζονται μέτρια ελάττωση ΕΟΠ.
 
   48   49   50   51   52