Page 55 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 55

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
 V08.
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΡΙΔΟΠΛΗΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ
Θωμάς Παπαθωμάς
ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
   Σκοπός: Να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα της πρόθεσης τεχνητής ίριδας για τη διαχείριση φωτοφοβίας λόγω τραυματικής ιριδοπληγίας.
Μέθοδος: Έγινε παραγγελία της πρόθεσης τεχνητής ίριδας (CUSTOMFLEX ® ARTIFICIALIRIS – HUMANOPTICS) μετά από κατάλληλη φωτογράφηση των προσθίων μορίων και των δύο οφθαλμών.
Αποτελέσματα: Έγινε ένθεση της πρόθεσης τεχνητής ίριδας στον πρόσθιο θάλαμο και τοποθέτησή της στο sulcus. Δεν παρατηρήθηκαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές σε μία περίοδο παρακολούθησης πέντε μηνών. Ο ασθενής δεν αναφέρει πια φωτοφοβία. Το χρώμα όπως και η εμφάνιση της πρόθεσης τεχνητής ίριδας είναι σχεδόν πανομοιότυπα με την ίριδα του έτερου οφθαλμού.
Συμπέρασμα: Η πρόθεση τεχνητής ίριδας είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική λύση στη διαχείριση τόσο της φωτοφοβίας όσο και της αισθητικής εμφάνισης ως αποτέλεσμα τραυματικής ιριδοπληγίας.
   V09.
 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
Παυλίνα Καζαντζίδου 1, Ειρήνη Μπραζιτίκου 1, Ιωάννης Τσινόπουλος 1, Νικόλαος Ζιάκας 1, Ασημίνα Ματαυτσή 1
1 Β’ Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σκοπός: Να επισημανθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χειρουργείου του παιδικού καταρράκτη και της μετεγχειρητικής του αντιμετώπισης.
Μέθοδος: Παρουσίαση βιντεοσκοπημένης επέμβασης ετερόπλευρου λευκού καταρράκτη δεξιού οφθαλμού σε δίχρονο αγόρι, που διενεργήθηκε στην κλινική μας.
Αποτελέσματα: Η βιομετρία πραγματοποιήθηκε άμεσα προ του χειρουργείου, υπό γενική αναισθησία, με τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται. Έγιναν δύο τομές στο σκληροκερατοειδές όριο μήκους 1,6mm, αρχικά, και χρησιμοποιήθηκε συνεκτικό ιξωδοελαστικό σε όλες τις φάσεις του χειρουργείου, για την καλύτερη διατήρηση του προσθίου θαλάμου, λόγω της ελαστικότητας του κερατοειδικού ιστού και της δυσκολίας να διατηρηθούν στεγανές οι τομές του. Πραγματοποιήθηκε πρόσθια καψουλόρρηξη διαμέτρου 4,5mm με τη μέθοδο push-pull. Ακολούθησε αναρρόφηση του φακού και σχολαστικός καθαρισμός των κυττάρων του φακού από το πρόσθιο περιφάκιο. Έγινε οπίσθια καψουλόρρηξη διαμέτρου 4mm με τη μέθοδο push-pull και πρόσθια βιτρεκτομή, για την αποφυγή θόλωσης του οπτικού άξονα μετεγχειρητικά, φαινόμενο πολύ συχνό στα παιδιά. Τέλος, έγινε ένθεση του ενδοφακού στο σάκο μετά από διεύρυνση της μίας κερατοειδικής τομής και συρραφή των τομών με απορροφήσιμα ράμματα. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση ήταν πυκνή, για τη διαπίστωση φλεγμονής ή υπερτονίας, καθώς και την άμεση διόρθωση της διάθλασης και έναρξη θεραπείας αμβλυωπίας. Στην πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα, παρά τα καθαρά διαθλώντα μέσα το παιδί αδυνατούσε να προσηλώσει. Με εφαρμογή αυστηρής θεραπείας κάλυψης κατάφερε στο επόμενο τριβδόμαδο να εντοπίζει αντικείμενα στο χώρο.
Συμπεράσματα: Στον παιδιατρικό καταρράκτη η χειρουργική τεχνική και η μετεγχειρητική θεραπεία πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες που συνεπάγεται η ηλικία. Η επέμβαση είναι μόνο το πρώτο βήμα στη μακρά πορεία αποκατάστασης της όρασης με τη θεραπεία της αμβλυωπίας.
   V10.
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ. ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ MALYUGIN ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΡΙΔΟΣ
Δ. Γιαννούλης, Δ. Μικρόπουλος
Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
  Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης του καταρράκτη σε ασθενή με οπίσθιες συνέχειες και την αποκατάσταση της ίριδας
Μέθοδος: Χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη με την μέθοδο της φακοθρυψίας. Η διαστολή της κόρης έγινε με την χρήση δακτυλίου Malyugin 6,25mm. Η αποκατάσταση της κόρης έγινε με συρραφή της ίριδας.
Αποτελέσματα: Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και χωρίς επιπλοκές
Συμπέρασμα: Η σωστή προετοιμασία του χειρουργείου είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών όπως ο καταρράκτης σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα
   V11.
 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΕΜΕΤΙΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΟΝΟ (DESCEMET’S STRIPPING ONLY-DSO) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCH’S Δρ. Κωνσταντίνος Σαμαράς
AthensLaserSight, Αθήνα, Ελλάδα
   Σκοπός: Να παρουσιάσω την προσωπική μου εμπειρία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την κλινική έκβαση της νέας διαδικασίας της αφαίρεσης της Δεσκεμετίου Μεμβράνης Μόνο (DSO) στη θεραπεία της ενδοθηλιακής δυστροφίας του Fuch’s. Μέθοδοι: Ένας 74χρονος ασθενής που έπασχε από δυστροφία του Fuch’s υποβλήθηκε σε διαδικασία αφαίρεσης της Δεσκεμετίου Μεμβράνης Μόνο (DSO), διαμέτρου 4mm, σε συνδυασμό με επέμβαση καταρράκτη και ένθεση ενδοφακού στο δεξί του μάτι. Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με τοπικές σταγόνες αναστολέα ROCK καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσης. Η οπτική οξύτητα, η παχυμετρία του κερατοειδούς και η τοπογραφία εξετάστηκαν μετεγχειρητικά και συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα του αριστερού του οφθαλμού, ο οποίος υποβλήθηκε σε utDSEK για την ίδια παθολογία ένα χρόνο πριν. Αποτελέσματα: Μετά από μια αρχική επιδείνωση τόσο η οπτική οξύτητα όσο και η παχυμετρία βελτιώθηκαν σε προεγχειρητικά επίπεδα και σε πολύ μικρότερο χρόνο σε σύγκριση με την οπτική αποκατάσταση μετά από utDSEK.
Συμπεράσματα: Όπως υποδηλώνει η σχετική βιβλιογραφία μέχρι στιγμής, το DSO σε συνδυασμό με τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη φαίνεται να είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη μεταμόσχευση ενδοθηλίου στα αρχικά στάδια της Δυστροφίας του Fuch’s.
  Παρουσιάσεις Βίντεο • 55
   53   54   55   56   57