Page 56 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 56

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
 V12.
 ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ PK ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Dr Ioanna Gardeli1,2, Dr Christina Bovone1, Dr Marco Pellegrini1, Dr Konstantina Mouriki2, Dr Massimo Busin1
1 Department of Ophthalmology V.Igea Hospital/University of Ferrara, Italy
2 Τμήμα Κερατοειδούς, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα
   Σκοπός: Η παρουσίαση των χειρουργικών προκλήσεων σε επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς PKP σε ασθενή με εκτεταμένο συμβλέφαρο λόγω χημικού εγκαύματος.
Υλικό και Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άρρεν 80 ετών με ιστορικό χημικού εγκαύματος δεξιού οφθαλμού, ο οποίος προσήλθε στο μεταμοσχευτικό μας κέντρο με εικόνα εκτεταμένου συμβλέφαρου και θόλωση κερατοειδούς. Πραγματοποιήθηκε Β-scan δεξιού οφθαλμού και OCT προσθίου θαλάμου. Ο ασθενής υπεβλήθη σε προγραμματισμένη εγχείρηση μεταμόσχευσης κερατοειδούς PK. Στη διάρκεια του χειρουργείου φαίνονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν.
Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική εικόνα της ασθενούς ήταν ομαλή.
Συμπεράσματα: Η διαμπερής κερατοπλαστική σε ασθενή με εκτεταμένο συμβλέφαρο λόγω χημικού εγκαύματος είναι μία επέμβαση που μπορεί να υποκρύπτει αρκετές διεγχειρητικές προκλήσεις.
   V13.
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΝΟΝΕΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΜΝΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ
Χριστοδουλάκη Ε., Λαφιωνιάτης Ν.,Κορομπίλια Α., Μαυρικάκης Μ., Ράλλης Κ.
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», τμήμα κερατοειδούς
  Σκοπός: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης, μεγάλης σε έκταση διάτρησης κερατοειδούς και αθαλαμίας ως συνέπεια μικροβιακής κερατίτιδας, που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με συνδυασμό τενόνειου αυτομοσχεύματος και κρημνού επιπεφυκότα σε έναν οφθαλμό χωρίς πιθανότητα ανάκτησης της όρασης.
Μέθοδος: Γυναίκα 92 ετών προσήλθε στην κλινική μας με εκτεταμένη διάτρηση κερατοειδούς (>5 mm) μετά από τήξη και αθαλαμία αριστερού οφθαλμού, συνεπεία μικροβιακής κερατίτιδας και αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπισή της. Αρχικά ελήφθησαν καλλιέργειες κερατοειδούς. Ακολούθησε μετωπιαία ενδοστρωματική τομή με μαχαιρίδιο bevel- up στο μέσο του πάχους του κερατοειδούς σε όλη την έκταση της διάτρησης με στόχο την παρασκευή ενδοστρωματικής θήκης υποδοχής του μοσχεύματος. Μετρήθηκε το έλλειμμα και μετά από Παρασκευή της τενονείου ελήφθη το μόσχευμα και τοποθετήθηκε ενσφηνούμενο στην μετωπιαία τομή, που είχαμε δημιουργήσει. Επιπλέον, πιεστική συγκράτηση του μοσχεύματος επιτεύχθηκε με τοποθέτηση 2 ραμμάτων τύπου παπιγιόν (butterfly corneal stitching). Στην συνέχεια, δημιουργήθηκε κρημνός επιπεφυκότα με παρασκευή του από την εντεκάτη μέχρι την τρίτη ώρα. Ο κρημνός τοποθετήθηκε πάνω στο μόσχευμα τενονείου, καλύπτοντας όλη την έκταση του ελλείμματος, ακολούθησε συρραφή του στον κερατοειδή με 6 ράμματα nylon 10.0 και τοποθέτηση ιστικής κόλλας (fibrin glue).Στην ασθενή χορηγήθηκε αντιβίωση ευρέος φάσματος υπό τον επιπεφυκότα και τοπικά.
Αποτελέσματα:H ασθενής παρουσίασε ομαλή μετεγχειρητική πορεία, με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση, χωρίς να καταστεί αναγκαία η εκκένωση του οφθαλμού.
Συμπεράσματα: Από όσο γνωρίζουμε ,αυτή είναι η πρώτη περίπτωση μικροβιακής τήξης και εκτεταμένης διάτρησης κερατοειδούς, που αντιμετωπίζεται με τον συνδυασμό αυτομοσχεύματος τενονείου και κρημνού επιπεφυκότα.
   V14.
 ΕΚΤΟΜΗ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Dr Μιχαήλ Τσάτσος1, Dr Ιωάννης Αθανασιάδης2
1 Aristotle University / Ophthalmore, Thessaloniki, Greece 2 Ophthalmore, Thessaloniki, Greece
   Παραδοσιακά η διαφανής περιφερική εκφύλιση κερατοειδούς (Pellucid Marginal Degeneration) αντιμετωπιζόταν με μια διαμπερή κερατοπλαστική μεγάλης διαμέτρου που επεκτεινόταν στο limbus όταν οι σκληρικοί φακοί επαφής δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να γίνουν ανεκτοί.
Πραγματοποιούμε εκτομή πενταγώνου μιας περιοχής 1mm κάτω στρώματος κερατοειδούς χρησιμοποιώντας πνευματικό διαχωρισμό (με τη βοήθεια αέρος) του οπίσθιου στρώματος/Δεσκεμετείου μεμβράνης (προ-δεσκεμέτειου). Οι δύο άκρες προσεγγίζονται χρησιμοποιώντας 10-0 ράμματα Prolene που παραμένουν στη θέση τους.
Επιτεύχθηκε ισοπέδωση του κερατοειδούς 18 και 14 D στα δύο χειρουργημένα μάτια αντίστοιχα και ο ασθενής ήταν σε θέση να ανεχθεί μια συνταγή γυαλιών που οδήγησε σε BCVA 0,7 και 0,8 ETDRS οπτική οξύτητα στα δύο αντίστοιχα μάτια.
Αυτή είναι μια νέα τεχνική που περιγράφει μια βελτίωση της ήδη καθιερωμένης εκτομής πενταγώνου κερατοειδούς. Χρησιμοποιώντας την τεχνική που περιγράφεται, είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε ένα άθικτο ενδοθηλιακό στρώμα
χρησιμοποιώντας ελάχιστους χειρουργικούς ελιγμούς και ως εκ τούτου να οδηγήσουμε σε ένα λειτουργικό οπτικό αποτέλεσμα με γρήγορη αποκατάσταση.
   V15.
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΜΕ ΚΡΗΜΝΟ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ
Κ. Γιαννουκάκη, Α. Μόκκα Δ. Μικρόπουλος
Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
  Σκοπός: Παρουσίαση χειρουργικής τεχνικής
Μέθοδος: Κρημνός επιπεφυκότα χωρίς ελεύθερο άκρο χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κερατοειδή που είχε υποστεί κεντρική διάτρηση.
Αποτέλεσμα: Επιτυχής αντιμετώπιση της διάτρησης και διατήρηση του βολβού.
Συμπεράσματα: Η επικάλυψη του κερατοειδή με κρημνό επιπεφυκότα είναι μία αποτελεσματική μέθοδος επείγουσας αντιμετώπισης της διάτρησης του κερατοειδή
  56 • 36th HSIOIRS   54   55   56   57   58